سه نوع کانتینر 10 فوت ، 20 فوت و 40 فوت وجود دارد . که رایجترین نوع از لحاظ کاربرد 20 فوت و 40 فوت است.
بیشتر بخوانید